Back to All Events

Vietnamese Advent Day of Reflection with Fr. John Lan Tran, S.J.


Tĩnh tâm Mùa Vọng Do Lm. Gioan Trần Hùng Lân, SJ

 

Bạn đang bận rộn? 
Đang chán nản? 
Đang cảm thấy xa Chúa?

Vậy mời bạn tham dự buổi tĩnh tâm

Tìm một con đường, tìm một lối đi …
mới cho Mùa Vọng 2017

Do Linh mục Gioan Trần Hùng Lân, Dòng Tên, tổ chức
Cha Lân là chuyên viên giảng tĩnh tâm Linh thao
Cha sẽ giới thiệu về những phương pháp cầu nguyện
và phân định thánh ý Chúa theo Thánh I-Nhã

Later Event: December 10
Captain's Brunch