Tĩnh tâm Mùa Vọng

Ngày 9 tháng 12, 2017 – Do Lm. Gioan Trần Hùng Lân, SJ

Tên *
Tên
Địa chỉ
Địa chỉ
Điện Thoại *
Điện Thoại
Ngày sinh
Ngày sinh

600 N Shady Shores Drive Lake Dallas, TX 75065 | (940) 321-6020 | info@montserratretreat.org